02 718 6254-5

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2559

ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ   สาขางาน อาหารและโภชนาการ

 

ชื่อหลักสูตร

 

ภาษาไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชา คหกรรม

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ   สาขางาน อาหารและโภชนาการ

ภาษาอังกฤษ

Vocational Diploma, Home Economics, Food and Nutrition

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็มภาษาไทย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Vocational Diploma in Food and Nutrition

ชื่อย่อภาษาไทย

ปวส. อาหารและโภชนาการ

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

Voc. Dipl. (Food and Nutrition)

 

จุดประสงค์ สาขางาน อาหารและโภชนาการ

1. วางแผน ควบคุมการดำเนินงานในการประกอบอาหาร การจัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์เก็บรักษา ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักการและกระบวนการสู่มาตรฐานสากล

2. วางแผน ควบคุมการจัดจำหน่ายอาหารตามหลักการและกระบวนการ

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักการและกระบวนการ

4. เลือก ใช้ และหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานด้านอาหารตามหลักการและกระบวนการ

 

โครงสร้างหลักสูตร

              ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

วิชาปรับพื้นฐาน สำหรับรักศึกษาที่จบ ม.6

12 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

21 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร

9 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

56 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

15 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

21 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

12 หน่วยกิต

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

4 หน่วยกิต

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

4 หน่วยกิต

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) พุทธศักราช 2559

ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ   สาขางาน อาหารและโภชนาการ

หลักสูตร

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

83 หน่วยกิต

 

วิชาปรับพื้นฐาน

 

 

3400-0006

โภชนาการ

3

 

3400-0007

การประกอบอาหาร

3

 

3400-0008

การถนอมอาหารเบื้องต้น

3

 

3400-0009

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3

 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

21 หน่วยกิต

 

1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร

9 หน่วยกิต

 

3000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

3

 

3000-1214

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการจัดเลี้ยง

3

 

3000-1101

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3

 

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

6 หน่วยกิต

 

3000-1305

วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ

3

 

3000-1404

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

3

 

1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

6 หน่วยกิต

 

3200-1010

กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม

3

 

3000-1606

การคิดอย่างเป็นระบบ

2

 

3000-1607

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

1

 

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

56 หน่วยกิต

 

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

15 หน่วยกิต

 

3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3

 

3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3

 

3400-1002

เทคนิคการนำเสนอผลงาน

3

 

3400-1003

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

2

 

3400-1001

สัมมนาวิชาชีพ

2

 

3400-1004

การจัดการงานวิชาชีพ

2

 

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

21 หน่วยกิต

 

3404-2004

อาหารไทย

3

 

3404-2003

ความปลอดภัยในงานอาหาร

3

 

3404-2002

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

3

 

3404-2007

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

3

 

3404-2005

ขนมไทย

3

 

3404-2001

โภชนาการเพื่อชีวิต

3

 

3404-2006

การแปรรูปอาหาร

3

 

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

12 หน่วยกิต

 

3404-2121

ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร

2

 

3404-2107

อาหารโรงพยาบาล

2

 

3404-2112

อาหารเพื่อสุขภาพ

2

 

3404-2124

อาหารตะวันตก

3

 

3404-2120

เค้กและการแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ

3

 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

4 หน่วยกิต

 

3404-8002

ฝึกงาน 1

2

 

3404-8003

ฝึกงาน 2

2

3404-8002

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

4 หน่วยกิต

 

3701-8502

โครงการ 1

2

 

3701-8503

โครงการ 2

2

3701-8502

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

 

3404-2122

ธุรกิจการจัดเลี้ยง

3

 

3404-2101

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

3

 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

3000-2001

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 

 

3000-2002

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 

 

3000-2003

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 

 

 

©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com