02 718 6254-5

 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา คหกรรม

จุดประสงค์ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านอาหารและโภชนาการ

4. เพื่อให้สามารถวางแผนดำเนินงาน จัดการงานอาชีพด้านอาหารและโภชนาการตามหลักการและกระบวนการ

5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ

6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

1 วางแผน ดำเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย

2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ

3 แสดงความรู้ในหลักการทฤษฎีของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอย่างกว้างขวาง

4 ใช้หลักการจัดการและกระบวนการ วางแผน ดำเนินงาน จัดการงานอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ

5 ประกอบอาหาร แปรรูปอาหาร ตามหลักโภชนาการด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์

6 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้กระบวนการวิจัย

7 พัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการสู่มาตรฐานสากล

8 คิด วิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ

9 ดูแลรักษาและเสริมสร้างสุขอนามัยในการจัดเตรียม ประกอบ เก็บรักษา ควบคุมคุณภาพอาหารตามมาตรฐานสากล

10 ประยุกต์ ใช้ อุปกรณ์เครื่องมือและบำรุงรักษาพื้นที่สำหรับผลิตอาหาร โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

11 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ

 

จุดประสงค์ สาขางาน อาหารและโภชนาการ

1. วางแผน ควบคุมการดำเนินงานในการประกอบอาหาร การจัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์เก็บรักษา ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักการและกระบวนการสู่มาตรฐานสากล

2. วางแผน ควบคุมการจัดจำหน่ายอาหารตามหลักการและกระบวนการ

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักการและกระบวนการ

4. เลือก ใช้ และหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานด้านอาหารตามหลักการและกระบวนการ

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ    สาขางาน อาหารและโภชนาการ

เน้นการลงมือปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดครัวโลก

จบแล้วสามารถเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ

และหากต้องการทำงาน มีโอกาสเข้ารับการพิจารณาเพื่อทำงานที่สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ทั้งในและกว่า 45 ประเทศทั่วโลก

มีการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 ประเภทคือ

1. หลักสูตรปกติ มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

2. หลักสูตร Mini English Program มีการจัดการเรียนการสอน สำหรับกลุ่มทักษะวิชาชีพ เป็นภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชา การโรงแรม    สาขางาน ครัวโรงแรม

เน้นการลงมือปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการการโรงแรมชั้นนำในและต่างประเทศ

จบแล้วสามารถเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ

และหากต้องการทำงาน มีโอกาสเข้ารับการพิจารณาเพื่อทำงานที่สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ทั้งในและกว่า 45 ประเทศทั่วโลก

©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com