02 718 6254-5

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ   สาขางาน อาหารและโภชนาการ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

จุดประสงค์ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพอาหารและโภชนาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอาหารและโภชนาการ

4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานผลิตและบริการทางอาหารและโภชนาการตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น

6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพอาหารและโภชนาการ

7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

              ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

22 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

3 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

4 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

4 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

3 หน่วยกิต

1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

2 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

71 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

18 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

24 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

21 หน่วยกิต

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

4 หน่วยกิต

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

4 หน่วยกิต

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

10 หน่วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ   สาขางาน อาหารและโภชนาการ

หลักสูตร

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

103 หน่วยกิต

 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

22 หน่วยกิต

 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

3 หน่วยกิต

 

2000-1101

ภาษาไทยพื้นฐาน

2

 

2000-1102

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

1

2000-1101

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

6 หน่วยกิต

 

2000-1201

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2

 

2000-1203

ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1

1

 

2000-1206

การเขียนในชีวิตประจำวัน

1

 

2000-1223

ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะการประกอบอาหาร

1

 

2000-1224

ภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาหารไทย

1

 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

4 หน่วยกิต

 

2000-1301

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2

 

2000-1303

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

2

 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

4 หน่วยกิต

 

2000-1401

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2

 

2000-1402

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

2

2000-1401

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

3 หน่วยกิต

 

2000-1501

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2

 

2000-1504

อาเซียนศึกษา

1

 

1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

2 หน่วยกิต

 

2000-1607

เพศวิถีศึกษา

1

 

2000-1601

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

1

 

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

71 หน่วยกิต

 

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

18 หน่วยกิต

 

2000-1001

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2

 

2001-2001

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2

 

2400-1001

ผ้าและการแต่งกาย

3

 

2400-1002

อาหารครอบครัว

3

 

2400-1003

ศิลปะประดิษฐ์

3

 

2400-1004

ศิลปะและการออกแบบ

2

 

2404-1001

โภชนาการ

3

 

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

24 หน่วยกิต

 

2404-2001

การประกอบอาหาร

3

 

2404-2002

อาหารไทยเบื้องต้น

3

 

2404-2007

เบเกอรี่เบื้องต้น

3

 

2404-2005

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

2

 

2404-2009

การสุขาภิบาลอาหาร

2

 

2404-2006

ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร

3

 

2404-2004

การถนอมอาหารเบื้องต้น

3

 

2404-2003

ขนมไทยเบื้องต้น

3

 

2404-2008

อาหารนานาชาติ

2

 

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

21 หน่วยกิต

 

2404-2102

อาหารว่าง

2

 

2404-2101

อาหารไทยยอดนิยม

2

 

2404-2124

อาหารโรงพยาบาล

2

 

2404-2107

เบเกอรี่เพื่อการค้า

2

2404-2007

2404-2113

อาหารอาเซียน

2

 

2404-2103

อาหารท้องถิ่น

2

 

2404-2106

ขนมไทยเพื่อการค้า

2

 

2404-2134

การนำเสนองานอาหาร

3

 

2404-2104

อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง

2

 

2404-2108

เค้กและการตกแต่งหน้าเค้ก

2

2404-2007

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

4 หน่วยกิต

 

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

4 หน่วยกิต

 

2404-8502

โครงการ 1

2

 

2404-8503

โครงการ 2

2

2404-8502

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

10 หน่วยกิต

 

2404-2131

ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร

2

 

2404-2128

การบรรจุภัณฑ์อาหาร

2

 

2404-2106

การจัดการร้านอาหาร

2

 

2404-2129

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

3

 

2000-9203

ภาษาอังกฤษสมัครงาน

1

 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

2000-2001

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1

 

 

2000-2002

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2

 

 

2000-2003

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3

 

 

2000-2004

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4

 

 

2000-2005

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5

 

 

2000-2006

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 6

 

 

 

©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com