02 718 6254-5

พันธกิจ

1. บุคลากรสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นนานาชาติ

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ผู้เรียนให้มีศักยภาพในความเป็นมืออาชีพ

3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สามารถสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจในคุณภาพจัดการเรียนการสอนของสถาบัน

4. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถและความเป็นมืออาชีพสู่ครัวอาเซียนและครัวโลก

5. สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการครัวที่ทันสมัยบนพื้นฐานของงานวิจัย เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 

  •  
©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com